Waar kijken we naar?1) Het lezen van het totale lichaam:
2) De lichaamshouding:
3) Het lezen van het hoofd:
4) Spanning en straling:

Er zijn vele Physiognomische methoden en systemen, Patrick Wetzels benut is een verzameling methoden en systemen.
De gebruikte systemen zijn:
-De Psycho-Physiognomie ontwikkeld door Carl Huter,
-Het systeem zoals ontwikkeld door Professor Paul Bouts, de Psychognomie,
-Onderdelen van de frenologie,
-Een integrale aanpak van al deze systemen gedurende analyses, zoals geleerd door, onder meer, Anette Müller.
Doordat gebruik gemaakt wordt van meerdere systemen is het mogelijk uit ieder systeem het beste te nemen en de systemen elkaar onderling aan te laten vullen.


1) Het lezen van het totale lichaam:
Deze gedachtegang is ontdekt en ontwikkeld door Carl Huter en maakt onderdeel uit van diens omvangrijke ontdekkingen en systemen.
Volgens deze gedachtegang zijn er in basis drie primaire menstypen of naturellen, voortkomend uit de kiembladen zoals deze binnen de embryologie bekend zijn. Uit de drie kiembladen genaamd ectoderm, mesoderm en de endoderm ontwikkelen zich globaal gesteld:
1) Ectoderm, lichaamscellen die vorm geven aan het centrale zenuwstelsel.
2) Mesoderm, lichaamscellen die vorm geven aan het bewegingsapparaat
3) Endoderm, lichaamscellen die vorm geven aan het spijsverteringsapparaat en longen.

Deze drie kiembladen ontwikkelen zich volgens Carl Huter niet even sterk. Het kan zijn dat één kiemblad in verhouding tot de andere twee sterker of juist zwakker tot ontwikkeling komt. Afhankelijk van de verhouding waarin deze kiembladen ontwikkeld zijn binnen een mens, ontstaan mensen die
1) klein en fijn van structuur zijn, (in verhouding sterk ontwikkelde ectoderm)
2) lange gespierde mensen, (in verhouding sterk ontwikkelde mesoderm)
3) ronde, meer gedrongen mensen, (in verhouding sterk ontwikkelde endoderm)
Bovenstaande drie menstypen noemen we de primaire naturellen. Bij hen is één kiemblad verhoudingsgewijs het sterkst ontwikkeld. In de dagelijkse praktijk komen we ook mengtypen tegen waar twee kiembladen juist sterker tot ontwikkeling zijn gekomen, ofwel waar één kiemblad zwakker is dan de overige twee. We spreken dan over een secundair naturel.

De algehele vorm van het lichaam vertelt tot welk naturel iemand behoort. Ieder naturel heeft een eigen basisaanleg en karakter. Hieruit komen per menstype talenten maar ook struikelblokken voort.
Bepaalde menstypen vullen elkaar van nature aan, andere menstypen vullen elkaar slechts gedeeltelijk of voorwaardelijk aan, en weer andere menstypen belemmeren elkaar net.
De kunst bestaat er voor groot deel uit de juiste persoon op het juiste moment, onder de juiste omstandigheid tegen te komen. Dan wordt het mogelijk steeds opnieuw iets scheppen dat constructief is en voelt.

2) De lichaamshouding:
Makkelijk voor te stellen is een gespierde soldaat, met lange armen en benen, die aan het marcheren is. Zo`n plaatje voelt natuurlijk. Het lichaam en de beweging stroken. Zou een persoon die over veel ronde vormen beschikt op dezelfde wijze marcheren, dan ziet dit vreemd uit. Die beweging is niet in lijn met deze persoon. Op soortgelijke wijze is te zien of een persoon wel lekker in zijn vel zit. Zijn bewegingen strijdig met de algehele vormen, zal de persoon ook niet blij zijn en op den duur ziek worden.
We hebben allen wel gehoord over lichaamstaal. Binnen deze methode van Psycho-Physiognomie zal de lichaamstaal ook in acht genomen worden. Hierdoor ontstaat inzicht in de actuele situatie. De vaste vormen vertellen meer over de aanleg en het karakter op lange termijn.

3) Het lezen van het hoofd:
Aan de ene kant hebben we te maken met mimiek, het lezen en juist beoordelen van mimiek is een voornaam onderdeel van deze methode. Wordt nu een bepaalde mimiek veelvuldig toegepast, dan zal deze het gelaat tekenen, bepaalde gezichtstrekken blijven als het ware staan. Zo zijn er mensen met strakke wangen en mensen losse wangen. Binnen de toegepaste methode wordt onder meer gekeken naar de mondvorm, rimpels en verkleuringen op het (voor-)hoofd maar ook de structuur van de huid wordt bekeken. Dit verteld de Psychognoom het nodige over een persoon.
De populaire benaming voor Psychognomie, te weten de gelaatkunde verwijst naar dit onderdeel van de Psychognomie.

Zoals in het lichaam algehele vormen terug te voeren zijn naar de ontwikkeling van kiembladen, zo geldt hetzelfde voor het hoofd. Zelfs in onderdelen van het hoofd is deze ontwikkeling terug te vinden.
Er zijn mensen waar het hoofd vooral vlezige en ronde vormen laat zien. Bij andere mensen zien we overwegend fijnheid en er zijn hoofden die vooral lange, harde en/of pezige vormen laten zien.
Een voor de hand liggend voorbeeld vinden we bij de typische sportman.
Kenmerkende pezige, vaak hoekige vormen en lengte zijn waar te nemen in lichaam en hoofd.
De wil te winnen, het zoeken van uitdaging en nog voordat de ene uitdaging volbracht is, de volgende al in gedachte hebben is typerend voor het karakter. De vorm van lichaam en hoofd zijn zowel oorzaak als gevolg van de achterliggende geest. We worden met een aanleg geboren in een omgeving, wat we doen binnen de gegeven mogelijkheden, is aan onszelf. Het meest succesvol en gelukkig zullen we worden als we ons uit vrije wil hebben leren inzetten in lijn met onze natuur.

Het kan voorkomen dat er verschil is tussen de algehele vorm van het lichaam en de algehele vorm van het hoofd en/of onderdelen van het hoofd. Voor de mens zelf en voor de omgeving is dit soms lastig om juist mee om te gaan. Het is de kunst de wisselwerking tussen de onderdelen vast te kunnen stellen.

De schedel:
Naast eerder genoemde methode, voortbouwend op de kiembladen, wordt de methode zoals grondlegger Professor Paul Bouts deze ontwikkeld heeft gebruikt. Hij onderzocht voornamelijk de schedel en het gelaat.

De zogenaamde frenologie concentreert zich op de schedel. Zolang helder is en blijft binnen welke voorwaarden zij toegepast kan worden, welke delen van deze leerstelling dwaling waren en welke delen waarheid, is zij een enorm waardevol en waarheidsbrengend systeem.

De schedel van verschillende mensen heeft verschillende vormen, de ene persoon heeft een langwerpig hoofd, een ander net een hoog hoofd, de ene mens beschikt over bol staande slapen, anderen over ingevallen slapen, het zijwandsbeen is bij de ene persoon groot, bij de ander klein enzovoort.
Allen vertellen iets over een persoon.
-Hoeveel energie heeft de persoon voor handen?
-Kan de persoon goed kiezen voor zichzelf?
-Zijn idealen van belang?
-Welke behoeften zijn er op sociaal gebied?
-Hoe is het intellect samengesteld?

De laatste, hoe is het intellect samengesteld, behoeft enige toelichting:
Er zijn Psychognomen die beweren in staat te zijn intelligentie te kunnen afleiden van de schedelvorm en uitstralingen. Patrick is er mede door de Psycho-Physiognomie volgens de methode van Carl Huteren en de Psychognomie bewust van dat er alfa- en betastudenten zijn. Mensen die enorm begaafd zijn op het ene gebied, terwijl ze op andere gebieden middelmatig of zelfs beneden gemiddeld presteren. Willen we dus intelligentie kunnen vaststellen, dan zullen we eerst moeten komen met een juiste definitie.
Binnen de algemeen geldende definitie wordt intelligentie veelvuldig opgevat als één "basiskracht" die we vervolgens overal op toe zouden kunnen passen. Toch lukt het mensen waarvan bekend staat dat zij intellectueel tot meest begaafden behoren niet, om te componeren als een Mozart of te schilderen als een Da Vinci. Kennelijk ontbreekt iets waar een Mozart of een Da Vinci wel over beschikte.
Nu kan iets het intellect te boven gaan, iets kan ook de inzichten te boven gaan. Dus werken mensen aan hun inzichten. En nog steeds lukt het hen niet gelijke te worden aan hun grote leermeesters.
Een Mozart, net zoals een Da Vinci, beschikten niet enkel over een intellect, vanuit de Psychognomie bezien, beschikten zij net zo min over één talent, maar juist over een samenstelling van talenten die zij doelmatig wisten in te zetten ten gunste van hun grote werken.
Zij presteerden wat voor hen niemand had gepreseerd, ze waren geen kopie, ze gingen hun eigen weg, in lijn met hun eigen natuur en voortbouwend op hun eigen natuur. Of en in hoeverre zij zich bewust waren van al hun talenten dat is de vraag. Dat bewustzijn over de eigen talenten noodzakelijk is om deze bewust constructief in te zetten dat staat vast.

Om dan toch in te gaan op het intellect. Net zoals sentimenten zijn samengesteld uit verschillende vermogens, zo is ook hetgeen we intellect noemen samengesteld uit verschillende vermogens. De Psychognoom kan de verhoudingsgewijze ontwikkeling en samenstelling van de afzonderlijke vermogens ten opzichte van het totaal en ten opzichte van elkaar zien en hij/zij kan zien of de afzonderlijke talenten al dan niet aangesproken worden.

Als afzonderlijk kennisgebied is de frenologie niet compleet, in haar basis bevatte zij zelfs enige vergissingen. Dit doet niets af aan de waarde van vele standhoudende waarheden die ze wel gebracht heeft.
Professor Paul Bouts heeft niet zomaar de frenologie overgenomen, hij heeft haar getoetst, en enkel die zaken die zich keer op keer als waarheid aantoonden, opgenomen in zijn systeem.
Vervolgens is hij verder gaan kijken. Naast de schedel onderzocht hij zorgvuldig het gelaat als slotsom van de uitwerking van de schedel. De vorm van de schedel blijft in de regel na het 30e levensjaar nagenoeg gelijk, terwijl we gedurende het leven toch aanzienlijke veranderingen zien optreden in karakter. Terwijl de schedel haar vorm in de regel behoudt, verandert het gelaat wel.
De schedel laat de basis zien, het gelaat meer de uitwerking.

Anette Müller, die tot 2010 bekend stond als de laatste leerlinge van Professor Paul Bouts, bracht de Psychognomie in verbinding met de Psycho-Physiognomie volgens de methode van Carl Huter.

4) Spanning en straling:
Tot slot kijken we naar spanning en straling. Mensen die verliefd zijn stralen, mensen kunnen ineens gaan blozen. Dit zijn vormen van spanning en straling die waar te nemen zijn. Door te kijken op welke plek en op welk moment, deze spanning en straling zichtbaar is, kan de actuele (gemoeds-) toestand vastgesteld worden. Gecombineerd met bijvoorbeeld de bovengenoemde frenologie wordt inzichtelijk welke talenten werkzaam zijn en welke in rust zijn. De Psycho-Physiognomie van Carl Huter legt veel nadruk op het belang van deze spanning en straling die van moment tot moment kan veranderen.
------------------------------------------------------------------------------------
mail: Info@patrickwetzels.nl | telefoon: 06 301 346 18 | postadres: Karolingenstraat 92 6132 GC Sittard